Välj ut en uppgift eller ett problem ni arbetar med just nu och sätt ord på de tankeprocesser, frågor och strategier eleverna skulle kunna använda för att utforska sin tidigare kunskap om uppgiften och vad de är intresserade av att lära sig mer om den. Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel. Avsikten är att använda Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Frågan är vad metakognitivt betyder. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. samt explicit undervisning i hur man utvecklar och använder lässtrategier för att läsa och lära av faktatexter är områden som respektive ämneslärare behöver arbeta mer aktivt med. Eleverna svarade på metakognitiva frågor vid tre olika tillfällen: vid planeringen, under genomförande samt vid utvärderingen av arbetsuppgiften. Hur kan man göra? jag är mycket tacksam att han inte gjorde det lätt för mig. I ett tidigare inlägg om frågor beskriver vi hur du med enkla knep kan konstruera spännande frågor som leder till diskussioner, undersökningar eller handlingar. frågor i ämnena bild och svenska. Jag är mycket tacksam för all den tid som jag har fått ta i anspråk med mina frågor samt för genomläsning av och synpunkter på hela manuset. Staffan Carlshamre vägledde mig i riktning mot kunskapsteori och filosofi. Att vi lyfter arbetet in i tänkandet, reflekterandet, i att tänka om det vi har gjort och hur vi har gjort det. Det är kanske just då … i pedagogisk psykologi vid Mittuniversitetet och leg. Partanen är fil.dr. I scaffoldingmiljön uppmuntrar frågorna till problemlösning, tänkande och kreativitet genom att öppna och ofta metakognitiva frågor ställs: Finns det fler idéer? Jag är snart framme vid målet! psykolog. Bedömning för lärande i praktiken 1. Däremot Variation och invarians i Maria Montessoris sinnestränande materiel Kerstin Signert ... hösten kommer den här gången är jag äntligen på väg att kunna sätta punkt för mitt avhandlingsarbete. På det sättet kan mentala tankeprocesser synliggöras och gemensamt diskuteras i klassrummet (Wilson & Conyers, 2016). Partanens studie Metacognitive Strategy Training… omfattar 64 barn i åk 2-3 och enligt honom är det viktigt att vi läser på innan vi startar upp nya satsningar och ny träning för våra elever. Bedömning för lärande i praktiken Nösnäsgymnasiet, lärmöte, 2013-08-16 torsdag den 15 augusti 2013 2. Studiens resultat stämmer i det avseendet väl med vad tidigare forskning har visat. I samband med frågorna svarade de även på en enkät om hur de uppfattade de metakognitiva frågorna.