Det kan vara till exempel medborgare, föreningsfolk eller tjänstepersoner, som har kunskap om den fråga som ska lösas. – En arbetsgrupp som sätts samman för att lösa ett specifikt problem. Kan du ta ett konkret exempel? I tryckfrihetsförordningen 2 kapitel 5 § och offentlighets- och sekretesslagen 2 kapitel 2 § definieras myndighet som riksdag och beslutande kommunal församling. Däremot uttalar planen en kommunal vilja och är vägledande för efterföljande beslut. Finspångs kommun Kommun och politik Kommunfakta ... Vad är en häxprocess Vad är en häxprocess? Det finns 290 kommuner i landet. Grannkommunerna heter Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix. Det är inte alltid lätt att veta vad en kommun gör och vilka skyldigheter den har, men på den här sidan finns information om vad kommunen gör, vad en allmän handling, diarium och ett ärende är, samt hur sekretess fungerar. Det är inte alltid tydligt vad som är verkställighet eller beslut. En kommun är en del av Sverige.

Luleå kommun är med drygt 74 000 invånare Sveriges 26:e största kommun. Om det är kommunen som äger marken som ska planläggas är det kommunstyrelsen som fattar beslut om planläggningen och ger då byggnadsnämnden uppdraget att upprätta en detaljplan.

Rådgör med juristen om du är osäker. Vad är då en myndighet? Vad är en agil arena? En häxprocess var utfrågningar och slutligen (oftast) avrättningar av personer, mestadels kvinnor, som blivit anklagade för att vara trolldomskunniga och hade haft samröre med satan. I bindande områdesbestämmelser kan man reglera markanvändningen för begränsade områden. Luleå är centrum i Norrbottens län. En beslutande kommunal församling är en nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Det finns en lag för detaljplaner och den går att läsa om på Boverkets webbplats. Alla som bor i kommunen kallas kommuninvånare. Den är också en överenskommelse mellan stat och kommun om hur riksintressen bör beaktas. Detaljplaner reglerar vad marken får användas till (exempelvis bostäder och skola) och hur den får användas (exempelvis högsta tillåtna höjd, utbredning) inom området. Vad är en detaljplan?

I delegationsordningen finns exempel på vad som är verkställighet. Första steget i en häxprocess var oftast långa och utdragna förhör som kunde pågå i …