Som struktur för sammanställningen ordnades innehållet i sex principer och det framgår att principerna ibland kan komma i konflikt Den statliga värdegrunden är formulerad på en övergripande nivå. Vi har tagit fram en handledning för att diskutera den statliga värdegrunden. Den statliga värdegrunden består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett var du jobbar. Vi måste vinna demokratin för dem som står utanför den i … Det handlar om att känna till den statliga värdegrunden (se ovan), om att följa lagarna och om att förebygga korruption. Statskontoret publicerade samma dag också skriften Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur som beskriver de professionella värderingar som ska gälla alla statsanställda och som också innehåller bl.a. Page does not exist. Den omfattar även en mindre undersökning där myndigheters egna värdeord jämförs med den statliga värdegrunden. Dessa former för främjande av en god förvaltningskultur behöver fortsätta. DEBATT. Statskontorets uppdrag blir att främja en god förvaltningskultur samt att ha ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman i fokus. En god förvaltningskultur handlar om att professionella värderingar präglar alla statsanställda, värderingar som bygger på den gemensamma statliga värdegrunden. Kanske är vi mitt i ett psykologiskt ögonblick även i vår tid. för att värna om en god förvaltningskultur, där medarbetare kan utveckla ett gott professionellt omdöme. en tydlig risk för att det kan uppstå konflikter mellan de professionella värdering-arna och den statliga värdegrunden inom akademin.1 Det är därför viktigt att universitet och högskolor har rätt förutsättningar och verktyg för att se till så att alla som arbetar inom akademin har god kännedom om de värderingar … En myndighetsledning möter olika utmaningar i arbetet för en god förvaltningskultur, konstaterar Statskontoret i studien. Det handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda. människor i vårt samhälle bör erbjudas en god service samt möjlighet att söka vård och få läkemedel inom rimlig tid. Det handlar om att känna till den statliga värdegrunden (se ovan), om att följa lagarna och om att förebygga korruption. Vi är övertygade om att vi kan lära av historien, när vi blickar tillbaka på det beslut som för 100 år sedan banade väg för kvinnlig rösträtt. Etisk kompass För att kunna omsätta principerna i värdegrunden till praktiska handlingar är det nödvändigt att … I skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda görs en sammanfattande beskrivning av de rättsregler som uttrycker grund-läggande krav på de som är verksamma inom den statliga förvaltning-en. behov av insatser för att främja en god förvaltningskultur inom akademin. Statskontoret publicerade samma dag också skriften Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur som beskriver de professionella värderingar som ska gälla alla statsanställda och som också innehåller bl.a.