Debiteringar är den typen av transaktioner där pengar tillförs ett konto med kreditering är motsatsen. Sammanlagt består BAS-kontoplanen av cirka 10 000 olika konton som delas upp i kontogrupper. En redovisningsenhet som har ett behov av att redovisa avsättningar på ett mer detaljerat sätt jämfört med redovisningen i bokföringen kan registrera avsättningar i ett sidoordnat register till bokföringen. Ett bokslut innebär att du summerar alla t-kontonas transaktioner under en viss period som kallas företagets verksamhetsår. Du behöver förstå vad de innehåller och kunna tyda siffrorna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Dels kan det vara intressant att fundera på hur mycket dolda tillgångar som företaget egentligen har. De konton som börjar med siffrorna 3 och 8 är resultatkonton Balanskonto är de konton som ingår i balansräkningen. Vad är konton betalningsbar? De konton som ingår i balansräkningen kallas balanskonton, och visar de olika poster som ska tas med i balansräkningen. Varje kontoklass innehåller drygt 1000 konton där man sedan kan sålla för att bara ta tillvara de aktuella kontona. Och de behöver inte alls vara så många som de fyrsiffriga talen ger sken av. Avstämningar görs mellan det sidoordnade registret och konton för avsättningar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken. Detta resultat ska sedan föras över från resultaträkningen till balansräkningen. Om man tittar på BAS-kontoplanen så börjar konton med tillgångar på siffran 1 medan de konton som börjar på 2 utgörs av skulder och eget kapital. Intäkterna består i huvudsak av det belopp som bolaget sålt … Det absolut sista som görs i resul­taträkningen är alltså att årets vinst eller ­förlust överförs till balansräkningen. I bättre bokföringsprogram kan du dölja konton som inte används och bara använda de som är relevanta för dig. Ibland slår man dock ihop flera grupper för att underlätta för sig. Utifrån bokföringen kan man generera rapporter såsom en verifikationslista, en resultatrapport, en balansrapport och en huvudbok.Sammanställandet av räkenskaperna i exempelvis årsredovisningar kallas redovisning och när ett räkenskapsår är slut gör man bokslut, vilket innebär att avsluta bokföringen för den förflutna tidsperioden som vanligen motsvarar tolv månader. debiteringar och krediteringar. Start studying Redovisning (Philips frågor från boken). e. fordringsägare till vilka företaget är skyldigt i medel inom ett år. Vad är en balansräkning. Ackumulerade OCI: skokartong. En balansräkning är ett dokument som redovisar en organisations tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. Utjämningsmetoden innebär att du utjämnar samtliga t-konton och för över deras saldon till resultat- och balansräkningen. Som framgår i avsnittet om balansräkningen kommer årets resultat att återfinnas i företagets egna kapital i balansräkningen. Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring.. Balansräkningen brukar ställas upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder och eget kapital (det vill säga hur tillgångarna finansierats) på den andra.