Eller behöver jag ens göra det? Det är viktigt att uppgifter om fastighetsbeteckning och byggnadens adress är riktiga. Jag har en befintlig carport som ligger ihop med mitt hus och har således fasad på den sidan. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav bygg nadsnämnden erhåller ett ex. Jag har byggt klart och lämnar därför in min slutanmälan så att ärendet kan avslutas och slutbesked beviljas. Efter beslut får byggherren hem en kopia på kontrollplanen, för att fylla i under projektets gång. För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa. Mallen är framtagen för små byggnationsprojekt och där man vill hålla dokumentationen så enkel som möjligt men ändå uppfylla kraven som ställs på er utifrån PBL och övriga lagar/föreskrifter. Jag bifogar fotografier som bekräftar att bygget är slutfört och att åtgärden överensstämmer med Kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig. Skicka. Kontrollplan för små åtgärder och ändringar Information om små åtgärder och ändringar Enligt plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver en så kallad kontrollansvarig, medan en kontrollplan för åtgärden fortfarande är obligatoriskt. tomma rader som du ska fylla på med de kontrollpunkter som är relevanta för den byggåtgärd du tänker utföra. (för kontrollplan enkla ärenden utan kontrollansvarig) På andra sidan finns exempel på kontrollpunkter som kan användas i . rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder … Enkel kontrollplan enligt 10 kap. Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel kontrollplan till ert bygge som kräver bygglov. Nu har jag nästan byggt klart garaget och tänkte skicka in kontrollplanen men jag vet inte riktigt hur jag ska fylla i den. fylla i uppgifterna nedan, skriva under och sedan skicka in kontrollplanen till stadsbyggnadsförvaltningen. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad . Du väljer själv om du vill fylla i den ifyllbara PDFmallen via - datorn eller om du vill skriva ut mallen för att kunna skriva i punkterna för hand. KONTROLLPLAN, Hur man fyller i den! När åtgärden är klar, ska byggherren skicka in ifylld kontrollplan till miljö- och byggenheten tillsammans med ansökan om slutbesked. Tack för ditt meddelande. På blanketten för kontrollplan finns en kolumn för kontrollant. Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis och liknande. I … Sida 1 . Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Datum: (Vänd) Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkf ors Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig - en plan där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de krav som gäller för åtgärden enligt lag och förordning för dessa åtgärder - och bifogas direkt med ansökan/anmälan. Anvisningar för att fylla i blanketterna Fastighetsbeteckning och byggnadstyp. På sista sidan i den här broschyren finns förslag på kontrollpunkter för de vanligast förekommande byggåtgärderna. Där ska du med Goddag folk. Dela sidan på sociala medier. Kontrollplan. På andra långsidan har jag även där panel som fasad, samt halva baksidan, medan … Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. Jag är själv KA på bygget så det är jag som ska fylla i den. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Hur fylla i blanketten för kontrollplan?