Det ersätts 1 januari Det ersätts 1 januari 2014 av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning . Men att få i sig dricksvatten med höga halter nitrat under en längre tid kan ha farliga risker. Broschyrerna "Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten" och "Sköt om din brunn för bra dricksvatten" kan du också beställa från vår webbbutik. Den största faran med radon i dricksvatten är att radonet övergår till luften och att man därmed andas in det. Det är viktigt att känna till hur grundvattnet rör sig i marken för att man ska kunna anlägga en brunn på rätt plats och på rätt sätt och förhindra att förorenat vatten når brunnen. Runtom i världen har arsenik i dricksvatten uppmärksammats för att orsaka allvarliga hälsoproblem. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (pdf) Ersätter Socialstyrelsens allmänna … dricksvatten – att anlägga brunn Brunnsvatten är grundvatten Vattnet i alla brunnar är grundvatten. Översvämning - dricksvatten från egen brunn. Tabellen visar gränsvärden vid olika provtagningspunkter enligt bilaga 2 till SLVFS 2001:30. De delar av förordningarna som gäller för dricksvatten före kranen måste särskilt pekas ut i landets egen lagstiftning. Var är brunnen belägen? Bilderna visar de vanligaste brunnstyperna och installationerna för vattendistributionen. Via länkarna i tabellen nås mer information om den aktuella mikrobiologiska dricksvattenparametern. dricksvatten – sköt om din brunn Lär känna din brunn Ett viktigt steg i den egna tillsynen är att lära sig hur brunnen och vattendistributionen fungerar. Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen är analyserat. Arsenik i grävd brunn kan indikera att källan påverkas av föroreningskällor. Familjen behöver ha kännedom om att oavsett om de har egen brunn eller kommunalt vatten bör vattnet rinna tills det blir kallt innan det används till barnet. Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga (pdf) Broschyr på 20 sidor från Socialstyrelsen och SGU. Parametrarna kommer i bokstavsordning. Här tar vi upp en del av de problem som kan uppstå med egen brunn – och ger råd om hur man kan undvika dem. Se 3 § 2 stycket punkt 1 livsmedelslagen (2006:804). Mot denna bakgrund samt att det redan tidigare tagits fram en riskprofil för mikrorganismer i dricksvatten vid Livsmedelsverket är det angeläget att göra en översyn också av dricksvatten- Vatten från bergborrade brunnar innehåller dessutom ... Arsenik var välkänt för människan … På s.10-11 finns bilder som visar vattentäkters svaga punkter. En radonhalt i vattnet av 1 000 Bq/l beräknas bidra med ca 100 Bq/m 3 till inomhusluften. Drygt en miljon permanentboende och ungefär lika många fritidsboende har sin dricksvattenförsörjning från egen brunn. Fakta om dricksvattenkvalitet vid köp av fastighet. Vid långvarigt intag av vatten med arsenikhalter över 10 mikrogram finns risk för kroniska hälsoeffekter. I borrade brunnar är dock förkomst av arsenik ofta av naturligt ursprung. SYNLAB utför en undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten. Brunnar och dricksvatten. Om vattnet från egen brunn visat sig ha för höga halter av bakterier och olika ämnen ska det inte användas till dryck, bröstmjölksersättning, välling eller matlagning till barn. kemiska ämnen i högre halter i dricksvatten (både enskilt och allmänt), pågår en kartläggning med flera myndigheter inblandade. Uran i dricksvatten kan påverka njurfunktionen. SGU har undersökt arsenikhalterna i vattnet från enskilda, bergborrade brunnar runtom i landet. Efter analys granskas proven och bedöms enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berg och jord, även i Sverige. Längre ned på sidan hittar du broschyrer om att anlägga brunn och hur man kan sköta en brunn, samt en broschyr om råd vid försäljning eller köp av fastighet med egen brunn och avlopp. … Hälsoeffekter, riktvärden och gränsvärden. Nitrat kan försämra blodets förmåga att ta upp syre. Skogsbränder - dricksvatten från egen brunn. Åtgärder för att vattnet ska bli bra Kroppen kan omvandla små mängder av nitrat till kväveoxid. I Sverige har vi utökat kraven genom att jämställa dricksvatten med livsmedel från och med det att vattnet tas in i vattenverken. Naturlig förekomst av arsenik i grundvattnet ... Får man däremot sitt dricksvatten från egen brunn eller från lokal vattentäkt finns det inga krav på kontroll av vattenkvaliteten. Vilken pumptyp är installerad? I regel är dock halterna mycket låga. Är det en grävd eller borrad brunn? Det här ämnet har bra egenskaper och kan sänka blodtryck, öka syreupptagningen och skydda mot magsår. för dricksvatten upphävs 31 december 2013.