Enligt svensk lag har dina barn alltid rätt till en viss del av ditt arv oavsett vad som står i ditt testamente.

Arvsrätten kan också utvidgas till släktingar i sidoled, till syskon, syskonbarn, kusiner osv. Den som upprättar ett testamente kan själv bestämma vem som ska ärva och vad den personen ska ärva. Inte skriva testamente om svensk arvslag Om man vill vara säker på att svenska regler om arv tillämpas på ens kvarlåtenskap ska man skriva in ett villkor om det i sitt testamente. Om testator av skäl som sjukdom eller nödsituation ej har möjlighet att upprätta ett ordinärt testamente, finns två möjligheter att förordna om sin kvarlåtenskap genom så kallat nödtestamente. Om du flyttar från Sverige till ett annat EU-land och bor i landet i mer än 3 år, kommer alltså det landets arvsrätt och lag att gälla istället för den svenska. Det förutsätter att han eller hon i ett testamente har valt att det landets lag ska tillämpas på arvet. Genom att skriva ett testamente kan en person bestämma precis hur denne vill att egendomen ska delas mellan sina efterlevande. Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken; Lag (1958:52) om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente; Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. Lag (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo. Handlingen ska anses giltig om den uppfyller kraven i. det EU-land där du senast var bosatt, eller

Om den avlidne inte har skrivit testamente och uttryckligen angett svensk lag, kommer det landets lag där den avlidne hade hemvist i vid dödstillfället tillämpas. Om du dock upprättade testamente i Norge medan du hade hemvist där och angav att norsk lag ska gälla, så kommer detta inte att rubbas. Längre fram kommer du få ange hur du önskar att dina barn agerar om ditt testamente skulle komma i konflikt med laglottsregeln.
Om du har flera medborgarskap kan du välja vilket du vill av de länder där du är medborgare. Det finns dock ett undantag, och det är att en bröstarvinge alltid har rätt att kräva sin laglott. 3 § Om ett testamente eller en gåva till förmån för fonden har förenats med villkor, beslutar Kammarkollegiet om egendomen skall tas emot. ärvdabalken, m.m. Av denna anledning kan det vara klokt att i sitt testamente göra ett lagval. Oskiftat bo. Den franska arvsskatten Frankrike har, till skillnad från Sverige, arvsskatt. Det är till din fördel att ta juridisk hjälp för att skriva ditt testamente… Lagen innebär att man tillämpar lagen i det landet som den avlidne var bosatt, om inget annat är angivet i ett testamente. Om den avlidne hade hemvist i ett land som inte tillämpar arvsförordningen kan svenska domstolar ändå vara behöriga att pröva arvet om det finns egendom här som ingår i kvarlåtenskapen. Den hebraiske Bibelen og Det gamle testamentet inneheld om lag dei same bøkene, men rekkefølgen er ulik. [6] Den första metoden är att testator muntligen inför två vittnen förordnar om … Du måste klart och tydligt ange ditt val av lag, antingen i ett testamente eller i en särskild förklaring.