och krav på bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning Datum: den 29 oktober 2015 16:36:55 Hallsbergs kommun, drift- och servicenämnden avstår från att lämna synpunkter över denna remiss. 8 Sammanträdesdatum Blad januari 2015 2 DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Sign Sign Sign Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre torsdag den 8 januari 2015 kl. Drift- och servicenämnden får när som helst, och utan att ange skäl, återta delegationen i visst ärende, eller i en grupp av ärenden. Beredningsutskottet. Nämnden hanterar debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. Utskottet består av tre ledamöter: ordföranden, vice ordföranden och andre vice ordförande i drift- och servicenämnden. Däremot får drift- och servicenämnden, om det i övrigt skulle vara tillåtet, fatta ett nytt beslut. Likväl har de sedan dess deltagit minimalt i debatten. På grund av dataskyddsförordningen har vi tagit bort gamla dokument från webbplatsen. Social- och arbetsmarknadsnämnden har haft stora problem med ekonomin. Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd som Hallsbergs kommun är värdkommun för. Drift- och servicenämnden får inte ändra ett beslut som har fattats med stöd av delegation. 14.00 – 15.15 Beslutande Ordförande Peter Johansson (S) 1:e v ordf. Uppdrag och verksamhet – Kommunens vatten- och avloppsförsörjning. Det blir även en förevisning av drabbade områden. Det säger Conny Larsson (S) som är ordförande i drift- och servicenämnden.

Nästa år kan det kosta pengar att stå på en av långtidsparkeringarna i Hallsberg. – Jag har full förståelse för att man blir orolig, säger ordförande Lotta Öhlund (MP). Och om vad som händer i det förändrade klimatets spår. Pendlarparkering vid Centralstationen invigd Lotta Öhlund, ordförande för drift- och servicenämnden, var en av de som invigde parkeringen. 10. klimat- och energirådgivning och bevakning av klimat-, miljö- och energifrågor 11. att upprätta förslag till åtgärder för främjande av energihushållning inom nämndens verksamhetsområde 12. försörjning av vatten och avlopp till enskilda förbrukare 13. att efter erforderligt samråd ansöka om stats- och andra bidrag inom Drifts- och servicenämnden består av två politiker från varje kommun, en ledamot och en ersättare. Så om vi dömer ut avgiften, och de överklagar, så förlorar kommunen. Nästa år kan det kosta pengar att stå på en av långtidsparkeringarna i Hallsberg. Nämnden räknar dock med att hämta igen detta minus. Om du vill ha ett äldre dokument, skicka e-post till kommun@hallsberg.se eller ring 0582-68 50 00. Beslutet om att tippa snö på Blomvägen togs av politikerna i drift- och servicenämnden i Hallsberg. Bilaga: Trafiksäkerhet miljö och kollektivobjekt i Hallsbergs kommun Örebro län 2021 Drift- och serviceförvaltningen Clas-Göran Classon Niklas Hasselvander

Stabilare ekonomi Hallsberg. I år räknar de med att hålla budget, men vissa anpassningar är att vänta.

Drift- och servicenämnden har ett beredningsutskott. – Väghållning, trafiksäkerhetsarbete. Men om man ska besöka affärer finns det platser som är bättre att använda, säger Lotta Öhlund, ordförande i drift och servicenämnden.

– Det har varit utdelningar. Kommunens område motsvarar socknarna: Bo, Hallsberg, Sköllersta, Svennevad och Viby.I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.. Aktuella frågor för Lotta Öhlund. Kommunens städ- och måltidsverksamhet. Det säger Conny Larsson (S) som är ordförande i drift- och servicenämnden. Att utvecka pendlarparkeringen har varit en viktig fråga för Miljöpartiet för att underlätta för de som åker kollektivt.