Innan dess räckte det med att en förälder var född utomlands för att dennes barn ansågs ha utländsk bakgrund. Utrikes födda har kompetens som inte tas tillvara på arbetsmarknaden. Jämfört med inrikes födda är utrikes födda i mindre utsträckning förvärvsarbetande. Tillväxtverket arbetar för att fler utrikes födda kvinnor får anställning, praktik eller påbörjar studier som förväntas leda till arbete eller start av företag. Företagargruppen utrikes födda anställer allt fler och ökningen av antalet anställda i företag som leds av kvinnor är betydligt större än i företag som leds av män. Svenska myndigheters definition av personer med utländsk bakgrund är som följer [1]: . I början av 2019 var ungefär 19 procent av Sveriges befolkning – 1 960 000 personer – födda utanför Sverige, enligt SCB. misk integration av utrikes födda. Vi på Tillväxtverket vet att utrikes födda har en stor potential att driva företag med stark tillväxt. Jag vill rikta ett tack till initiativtagarna och tillika styrgruppen för Integration Sverige där bland andra Rune Andersson, grundare Mellby Gård, Lars Backsell, grundare Recipharm och ordförande för Entreprenörskapsforum, Lovisa Hamrin, ägare Herenco och Dan Olofsson, entreprenör, ingår. Hur många i Sverige är födda i ett annat land? Det bor fler utrikes födda i Sverige än tidigare. Sverige. I Stockholm var den utrikes födda befolkningen 26 … Personer som är utrikes födda; Personer som är inrikes födda med två utrikes födda föräldrar; Begreppet ändrade innebörd hos svenska myndigheter den 31 december 2003. 1 Av alla utrikes födda kom 13 procent från Finland, Norge, Danmark eller Island. Samtliga tre storstadsregioner – Stockholm, Göteborg och Malmö – har en större andel utrikes födda än övriga landet. Genom att ta tillvara på utrikes födda kvinnors kompetens och potential får näringslivet bättre kompetensförsörjning och Sverige får fler företagare. Senast ändrad 8 February 2019 I slutet av 2017 bestod ungefär 18,5 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda. Bland utrikes födda är det generellt sett något vanligare att bo i storstadsområdena än i övriga delar av landet.