I regel så behöver du inte marklov utanför detaljplan, för det som kräver marklov inom detaljplan. Även utom detaljplan kan marklov krävas om det exempelvis ska utföras i ett område avsett för bebyggelse. Du behöver marklov för markarbeten som ändrar marknivån med en halv meter eller mer på din fastighet, om den ligger inom ett område med detaljplan. Vad som gäller i de enskilda detaljplanerna kan du se här. Utanför planlagda områden räcker det med att du lämnar in en anmälan och inväntar ett startbesked innan du får börja riva byggnaden. Lag (2014:900). I en detaljplan kan det finnas bestämmelser hur marken får ändras. Om marknivån ändras 0,5 meter eller mer krävs marklov. Inom detaljplan – marklov krävs. 9 kap. Utanför detaljplan och områdesbestämmelser krävs aldrig marklov. Sätta upp och ändra skyltar inom detaljplanerat område. (Gäller även utanför detaljplan om kommunen bestämt att det så krävs i områdesbestämmelserna) Fälla träd eller plantera skog inom ett område med detaljplan. Det kan också krävas marklov för trädfällning eller skogsplantering. Bygglovsenheten gör en bedömning utifrån lämplighet, stads- och landskapsbilden och omgivningspåverkan (grannar). Utanför detaljplan. inte bygglov för en skylt vars area är högst 1,0 m². Utanför detaljplan. Rivningslov krävs för att . Marklov krävs för att. Rivningslov. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker nivån, eller om du vill gräva en grop för att bygga något. Riva en byggnad eller dela av en byggnad inom området med detaljplan. Marklov inom detaljplan och i vissa fall även utanför detaljplan. Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Du behöver rivningslov för att riva en hel byggnad eller … Det finns dock ett undantag: har detaljplanen bestämt ett visst höjdläge behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. 9 kap. Marklov i samband med att du ska bygga. Innan du påbörjar större åtgärder bör du ändå kontrollera med Bygg- och miljöavdelningen att åtgärden är tillåten. Detaljplanen kan styra markändringarna. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. 12 § Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i … Marklov behövs för schaktning eller fyllning som avsevärt ändrar markens höjdläge inom område med detaljplan. Marklov behövs för schaktning eller fyllning som innebär avsevärd ändring av markens höjdläge (cirka 0,5 m) inom område med detaljplan. Med några få undantag som beskrivs här nedan. Bygglovsenheten gör en bedömning utifrån lämplighet, stads- och landskapsbilden och omgivningspåverkan (grannar). Utanför detaljplanerat område behöver du generellt inget marklov. och det finns beslut om detta i en områdesbestämmelse. 12 § Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i … Om du ska schakta eller fylla igen mark på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge inom ett detaljplanelagt område så måste du söka marklov. Enligt praxis i kommunen kan markuppfyllnad ske utan marklov under följande villkor: Markförändringen inte är mer än 0,5 meter över befintlig marknivå (inte medelnivå). Lag (2014:900). Oftast betyder det mer än 0,5 m höjdskillnad. I regel så behöver du inte marklov utanför detaljplan, för det som kräver marklov inom detaljplan. Det krävs inget marklov ifall man ändrar markhöjden till ett visst höjdläge för markytan som angivits i detaljplan.