Vägledningen kan användas till exempel för upphandlingar då verksamhet läggs på entreprenad eller vid inköp av varor och tjänster till verksamhet som myndigheten själv bedriver.

genom vilka vissa FoUU-projekt finansieras, arbetar förvaltningen med att införa en ny rutin för uppföljning av hur medlen har använts. Landstingets tandvårdsstöd Stockholm, omfattar endast personer som är ... Följande ingår i det tandvårdsstöd som finansieras av landstinget: Uppsökande verksamhet ... hur den dagliga munhygienen ska skötas. en översiktlig genomgång av hur fonderna hade tillförts medel och hur ... Landstingsstyrelsen är ansvarig nämnd för landstingets verksamhet. kommunens eller landstingets verksamhet. Rapporten ”FUI-miljöer i offentlig verksamhet” ... landsting och regioner och hur forskningen som bedrivs där på ett tydligare sätt kan utgå från hälso- och sjukvårdens behov.

med tydlig relevans för länets medborgare och för landstingets verksamhet.

8 ... avseende såväl ekonomi som verksamhet gjorda under 2015 har studerats för ... na skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets En enkät kommer att skickas ut årligen genom vilken uppgifter, om hur arbetet i projektet fortlöper samt ekonomisk redovisning, kommer att hämtas in. ... Avgiftsfri uppsökande verksamhet bland vissa sjuka och funktionshindrade . Landstinget i Örebro län har beslutat att höja skatten. - när vården måste förhandsbedömas hos landstinget och hur detta går till.

Vägledningen är ett stöd för hur kontinuitet, funktionalitet och leveransförmåga kan säkerställas vid upphandling till samhällsviktig verksamhet. Det belyser också vilka förutsättningar som behövs för att möjliggöra en patientnära klinisk forskning av hög kvalitet. Individuella instruktioner om Styrelsen ansvarar också för styrning, uppföljning och intern kontroll.

... hur det ska finansieras och vilken tidsplan som gäller. Hur ser landstingets budgetprocess för hälso- och sjukvårdens verksamheter ut?.. För att målet ska anses vara uppfyllt ska förvaltningen visa hur detta kommer till uttryck i forsknings-verksamhetens handledning, publicering samt finansiering. 2 Nödvändig tandvård erbjuds dem som omfattas av personkretsen för den ... berättigad till Landstingets tandvårdsstöd men …

Upplysningar skall även lämnas om 1. sådana förhållanden som inte skall redovisas i balansräkningen eller ... utgifterna skall finansieras och skall finansieras och hur den hur den ekonomiska ställningen ekonomiska ställningen beräknas beräknas vara vid budgetårets vara vid budgetårets slut. Örebro.

... föreläsningar som arrangeras för sjukhusets personal finansieras genom medel ur fonderna.