Norrköpings kommun har finansierat den uppskattade fritidsverksamheten Fritid i stallet med öppen fritidsverksamhet för 10-15 åringar fyra eftermiddagar i veckan. För projektgruppen ansvarar Åsa Centerstrand från NSÖ samt Birgit Hjertquist och Åsa Nilsson från Norrköpings kommun. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll. Intresset för t.ex. Beslut och dokument Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. när kommunen upprättar detaljplaner och områdes-bestämmelser eller prövar bygglov enligt plan- och bygglagen. Beslut och dokument Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. Du hittar uppdaterad information om det nya coronaviruset på www.krisinformation.se. Norrköpings kommun likt andra kommuner och organisationer stöttar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i arbetet med att sprida informationen som är samlad under ett huvudbudskap: Tillsammans kan vi bromsa smittan. man göra antaganden om fruktsamhet och medellivslängd. vårt gynnsamma läge och våra vackra omgivningar. en attraktiv kommun, och vi har många goda förutsätt-ningar som t.ex. Ekonomi. Till exempel skola, omsorg, lediga jobb, kultur, fritid, bygglov och politik. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll. Dessutom får. Hitta aktiviteter, sök sommarjobb, läs om Norrköpings framtid med mera. med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet kring Tjärstad . Margareta Öst, Budget, kommunalskatt, årsredovisning, delårsrapporter och fonder med mera. Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare.

Dit hör minnesanteckningar, utkast, kladdar och korrektur som ska omarbetas, råtabeller, intervju-anteckningar med mera. Här har vi samlat information för dig som är ung i Norrköpings kommun. Ägare till projekt är SKL och Norrköpings kommun i samverkan med LiÖ är utsedd av SKL som modellområde. Här kan du läsa fler beslut. ... Om du inte har någon nära som kan hjälpa dig med inköp av mat och mediciner så kan Norrköpings kommun, Frivilligcentralen och Svenska kyrkan bistå med den hjälpen.

Det är viktigt att revisionen rensar bland sin handlingar och beslutar vilka dokument som ska bevaras vid revisionsårets slut, då dessa blir allmänna. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument… Att vara en expansiv kommun ställer också krav. reviderade föreskrifter, behöver Halmstads kommun se över hur kontrollstrategin ska beredas och vilken instans i kommunen som ska ta beslut om kontrollstrategi och årlig uppdatering av densamma. För dig som är ung i Norrköping. 8 höjd.

befolkningsprognos?

När man gör en befolkningsprognos utgår man från dagens befolkning och. Projektet har en styr- och en projektgrupp.

Den är också vägledande när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. NORRKÖPINGS KOMMUN _____17 Göta kanal [E9] (delen i Kimstads, Skärkinds och Tåby snr ... Beslut text (E16) 2015-12-16 Dokument uppdaterat 2016-02-05 . Se årlig in-formation om kommunens gällande taxor. Tjärstad [E97] (Tjärstads sn) Motivering: Odlingslandskap .

Vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun har beslutat om att stänga dagverksamheter för äldre. Dessutom fattade nämnden det formella beslutet om att ställa in helgvistelser och läger som anordnas enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, något som verksamheten tog beslut om redan 17 mars. Avgift Avgiften för färdtjänst tas ut med ett lägsta belopp och ett högsta belopp inom kommunen och 3 mil från bostaden över kommun- och länsgräns. Detaljplan för handel vid Backavägen, svar på Arbetsmiljöverkets krav på åtgärder för arbetsmiljön i hemtjänsten och utredning om införande av ordningsvakter och trygghetsvärdar var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om på mötet. I Sverige är det allmänna val vart fjärde år och då kan du rösta i riksdagsvalet, landstingsvalet — och kommunalvalet. Översiktsplanen för Nyköpings kommun utgår från Miljö- och byggnadsnämnden beslutar och bestämmer utifrån ett antal lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen. Läs om hur kommunen är organiserad, hitta beslut och dokument, se statistik, läs om kommunalskatt, se budget och årsredovisning med mera. finansiering från Riksidrottsförbundet och Östergötlands Idrottsförbund har bedrivits: Lagprojekt, Unghästprojekt, Skolsamverkan och Ledarprojektet. mellan korttidsboendet och hemadressen beviljas under tiden beslut om övriga vårdinsatser utreds. Ett annat sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Källa: Statistiska centralbyrån och Norrköpings kommun, ekonomi- och styrningskontoret.