Vem har rätt till skolskjuts? Kan man få skolskjuts vid olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning? Om skada uppkommer på fritiden och behov av skolskjuts finns kan skolskjuts anordnas av kommunen om eleven inte kan komma till skolan på annat sätt. Med skolväg avses den kortaste farbara kombinerade gång-, cykel- och/eller bilväg från bostaden tillskolan. Åtgärder vid skada på grund av olycksfall: Man kan inte få tillfällig skolskjuts för att gå till tandläkaren eller till läkare. Tillfällig skolskjuts vid olycksfall. Var hittar jag information om skolskjuts i Lerum? Föreskrifter om användning … Behov av tillfällig skolskjuts vid skada. Skolskjuts vid växelvis boende.


Elev som är i behov av tillfällig särskild skolskjuts (skoltaxi) på grund av skada, sjukdom eller operation hänvisas till sitt försäkringsbolag. Vid eget val av grundskola inom kommunen kan en elev få skolskjuts om villkoren i ... För elev som till följd av olycka eller skada har behov av tillfällig skolskjuts hänvisas till kommunens olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn. Skolskjuts vid växelvis boende. Skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola Sida 5 (22) Med linjetrafik avses persontransporter med allmänna kommunikationer. Behov av tillfällig skolskjuts vid skada. Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt. ... Skada på fritiden. Skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola Sida 5 (22) Med linjetrafik avses persontransporter med allmänna kommunikationer.
En elev som blir skadad på grund av olyckshändelse kan erbjudas tillfällig skolskjuts under läkningstiden. Hur ansöker man om skolskjuts? Om du tillfälligt behöver åka taxi till och från din gymnasieskola på grund av medicinska skäl, till exempel planerad operation eller sjukdom, kan du ansöka om tillfällig elevresa. Vid eget val av grundskola inom kommunen kan en elev få skolskjuts om villkoren i ... För elev som till följd av olycka eller skada har behov av tillfällig skolskjuts hänvisas till kommunens olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn. 4.3 Rätt till skolskjuts vid funktionsnedsättning/skada Behov av skolskjuts vid funktionsnedsättning ska styrkas med läkarintyg.

... Tillfällig skolskjuts vid olycksfall. Vilka färdmedel används vid skolskjuts? För elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan krävs inte läkarintyg. Behovet ska styrkas med läkarintyg. ... Skada på fritiden. ... Tillfällig skolskjuts vid olycksfall. Med skolväg avses den kortaste farbara kombinerade gång-, cykel- och/eller bilväg från bostaden tillskolan. Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring gäller vid olycksfall som inträffar dygnet runt. I förordningen finns bland annat bestämmelser om kör- och vilotider samt tidböcker vid skolskjutsning. Behovet ska styrkas med läkarintyg. Skolelever som råkar ut för en skada i samband med en olycka kan få tillfällig skolskjuts. Växjö kommun har slutit avtal med Länsförsäkringar, dit skadeanmälan lämnas. Bestämmelserna gäller även när kommunen kör i egen regi. Med hemmet avses den bostadsfastighet där eleven är folkbokförd eller vid växelvis boendedär respektive … Elev som behöver tillfällig taxi med anledning av skada som uppstått i eller utanför skolan och 4.1 Tillfällig skolskjuts ... Tillfällig skolskjuts När olycka/skada har skett under skoltid eller under resa till och från skolan omfattas eleven av kommunens försäkring och skolskjuts kan beviljas. Skolskjuts vid växelvis boende. Behov av tillfällig skolskjuts vid skada.

För att veta om du kan få tillfällig skolskjuts måste du anmäla olyckan till Norrköpings kommuns försäkringsbolag. Uppgifter om Mariestad kommuns olycksfallsförsäkring finns på …

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor 6 av 13 ... Om en tillfällig funktionsnedsättning överstiger 4 veckor kan skolskjuts beviljas av En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. pdf: Anmälan av skada till Protector försäkring (pdf, 1 MB) Vid olycksfall och operationer till följd av olyckor ska vårdnadshavare först kontakta Protector försäkringsbolag för bekräftelse, innan vårdnadshavare bokar skolskjuts med taxi eller annan transportör av handikappfordon.