Årsredovisningar. Svensk kod för Bolagsstyrning gäller inte för bolag som är noterade på Nasdaq First North. Gällande kod Koden ska tillämpas av alla bolag vars aktier eller depåbevis handlas på en reglerad marknad i Sverige. Relaterad information . Reglerade marknader är för närvarande Nasdaq Stockholm och NGM Equity. Svensk kod för bolagsstyrning Bolaget har därför för avsikt att i möjligaste mån tillämpa Bolagskoden om och från det att SDS aktierna noteras på Nasdaq First North Premier Growth Market. Den nu gällande Koden trädde ikraft den 1 november 2015, efter ett omfattande revideringsarbete. Pledpharma är således inte ålagt att tillämpa Koden men har. Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Denna reviderade Svensk kod för bolagsstyrning träder i kraft den 1 december 2016. Sustainability and Corporate. Den svenska modellen för bolagsstyrning .