Därmed skulle IMD även fortsättningsvis vara undantaget från moms, enligt Skatterättsnämndens förhandsbesked.

I väntan på att frågan avgörs har Fastighetsägarna och SABO tagit fram övergripande riktlinjer för hur hyresvärdar och bostadsrättsföreningar bör agera. Priset för dig som hyresgäst förändras inte, men delas upp i moms och avgift. Om förbrukningen ingår i det fasta hyres- eller avgiftsbeloppet gäller dock detta inte. I väntan på att frågan avgörs har Fastighetsägarna och SABO tagit fram övergripande riktlinjer för hur hyresvärdar och bostadsrättsföreningar bör agera. Nytt besked från Skatteverket: moms på individuell mätning och debitering 08 maj 2018 Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska lägga moms på el-, gas- eller vattenförbrukning om det debiteras separat.

Regeringen beslutade den 1 november om att införa regler för individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och Debitering (IMD) för att underlätta för lokala parter att teckna överenskommelser.

Det andra gäller moms vid inköp och installation av solcellsanläggningar för mikroproduktion av el. Priset för dig som hyresgäst förändras inte, men delas upp i moms och avgift. Boverket har på regeringens uppdrag följt upp de tidigare utredningarna om individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten. En färsk dom slår fast att boende måste debiteras moms vid försäljning av el och vatten som mäts och faktureras baserat på IMD. Skatterättsnämnden anser att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska betala moms om de debiterar de boende för den faktiska el- eller vattenförbrukningen. Ändringarna införs i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader och träder i kraft redan den 1 december 2019. Från och med mars 2020 kommer moms för individuell mätning av el och vatten att specificeras på din hyresavi. Momsplikt på individuell mätning av el och vatten. ”Bolag x har under redovisningsperioden x med stöd av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 27 februari 2019, dnr 31 18/I, ej redovisat utgående moms om x kr och ingående moms om x kr avseende individuell mätning och debitering av (ange här till exempel el-, gas eller vatten). Skatterättsnämnden om att utreda om individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten ska vara momsfritt eller momspliktigt. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att tillhandahållande av el, vatten och andra nyttigheter vid individuell mätning och debitering inte … Onsdag, 4 mars, 2020 ... Framtida avisering av vatten som debiteras efter individuell mätning till boende debiteras med moms. I Sverige diskuteras ofta IMD i samband med vatten och värme då dessa traditionellt ingår i hyran. Moms, individuell mätning och debitering – sämre förutsättningar för solel?

I ställningstagandet har Skatteverket uttalat att moms ska läggas på faktureringen av individuell mätning och debitering (IMD) av el, gas och vatten.

Skatteverkets uppfattning angående den momsmässiga hanteringen vid individuell mätning och debitering av el och vatten innebär att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som tillämpar detta system måste vara registrerade till moms och redovisa utgående och ingående moms avseende nyttigheterna. En fastighetsägare kommer nu att behöva debitera moms på el och vatten till boende i fastigheter där fastighetsägaren har infört individuell mätning och debitering. Tillhandahållande av bland annat el och vatten med individuell mätning och debitering (IMD) är momspliktigt och ska faktureras med moms. Skatterättsnämnden ansåg däremot att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs.