Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. 1. Mål och strategiskt arbete; Definitionen av patientsäkerhet och vårdskada; Roller och ansvar; Mätningar och resultat; Centrala lagar och föreskrifter. Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Vid Socialstyrelsens handläggning av dessa … Från och med 2017-04-01 gäller en ny Hälso- och sjukvårdslag sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen oc h patientlagen Sammanfattning och bakgrund Patientsäkerhetslagen (2010:659), 6. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för att kontakta läkare eller anna ska vårdgivaren leda, planera och kontrollera vården så att den är patientsäker och av god kvalitet samt genomföra åtgärder för att förebygga att vårdrelaterade skador uppstår. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig som svensk lag. Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter Mer information om vårt patientsäkerhetsarbete hittar du under rubriken Trygg och säker vård ovan. Vad menas med sekretess? Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras. Både du som är patient och dina närstående ska ha möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetslagen innebär bland annat att vårdgivaren har fått ett tydligare ansvar i att hitta och åtgärda systemfel. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska till Socialstyrelsen överlämna handlingarna i ärenden om disciplinpåföljd som har inletts hos nämnden före den 1 januari 2011 och som ännu inte har avgjorts. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Från och med 2017-04-01 gäller en ny Hälso- och sjukvårdslag sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen oc h patientlagen Sammanfattning och bakgrund Patientsäkerhetslagen (2010:659), 6. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för att kontakta läkare eller anna Patientsäkerhetslag är en svensk lag som antagits av riksdagen och som trädde i kraft 2011-01-01. Regeringen har rätt att besluta om förordningar. Patientsäkerhetslagen. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) 1 och 2 §§ 3 kap. Detta innefattar både dokumenterade uppgifter och andra uppgifter av personlig art. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska till Socialstyrelsen överlämna handlingarna i ärenden om disciplinpåföljd som har inletts hos nämnden före den 1 januari 2011 och som ännu inte har avgjorts. 2 § Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Den ersatte då lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Patientdatalagen (SFS, 2008:335) anger att en patientjournal ska innehålla väsentlig I flera fall är paragraferna i lagarna likalydande men de riktar sig till olika målgrupper. Här finns bestämmelser om hur vårdgivare ska behandla personuppgifter inom hälso- och sjukvården och hur patientjournal ska föras. Allt för att du som patient ska få en så god vård som möjligt. Patientdatalagen ska tillämpas av alla vårdgivare, både i offentlig och privat regi. Regler av intresse för sekretess och tystnadsplikt finns också i socialtjänstlagen, patientdatalagen och brottsbalken. Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Patientsäkerhetslagen syftar till att främja säkerheten i vården, så att så få som möjligt ska drabbas av vårdskador. TRYGGT OCH SÄKERT Ally är en IVO registrerad vårdgivare som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, både avseende utredning och behandling. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientsäkerhetslagen, PSL, i … PDL gäller för både offentliga och privata vårdgivare. Patientdatalagen. 2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall, 3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning, 4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och … Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Vissa myndigheter kan utfärda föreskrifter och allmänna råd; sådana föreskrifter är bindande medan allmänna råd är rekommendationer om hur regler bör eller kan tillämpas. Med det avses, det som den ansvariga vårdpersonalen har bedömt som väsentligt. Patientdatalagen – en kort information till vårdpersonal Patientdatalagen, PDL, gäller sedan 2008 och reglerar personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården. Uppgifter får inte röjas varken skriftligt, muntligt eller på annat sätt. Vårdgivarens skyldigheter finns beskrivna främst i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), tandvårdslagen (TvL), patientlagen (PL), patientdatalagen (PDL) och personalens skyldigheter i patientsäkerhetslagen (PSL). Alla som arbetar inom vården omfattas av tystnadsplikt. Lagens syfte är att öka patientsäkerheten med bibehållet skydd för den personliga integriteten.