Om Duni.

(XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga skulder MSEK 2015 2014 TM10:1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. Koncerninterna fordringar skall elimineras mot koncerninterna skulder i koncernbalansräkningen och koncernintern försäljning skall …
Immateriella anläggningstillgångar M5. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som oreali- Andelar i koncernföretag 8,9 9 220 131 9 220 131 Kapitalförsäkring 11 272 663 194 293 214 747 Fordringar hos koncernföretag 2 200 000 2 200 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 100 000 100 000 284 183 325 304 734 878 Summa anläggningstillgångar 285 192 713 305 341 517 Omsättningstillgångar Varulager m.m.

M1. Ladda ner PDF; English; Dela. Kontot 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostna-der och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, eliminersin as helhet i vid upprttandet ä oncv ka ernredo vis - ningen. När en koncernredovisning skall upprättas så ses koncernen som en redovisningsenhet och därför skall det inte förekomma några interna fordringar eller skulder i koncernbalansräkningen och inte heller någon internförsäljning eller några internvinster i koncernresultaträkningen. Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag Emissionsinsats, intresseföretag Emissionsinsats, gemensamt styrda företag Emissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i Räntekostnader byggnadskreditiv Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. Andelar i koncernföretag 12 64 700 29 100 Fordringar hos koncernföretag 13 123 200 87 000 Finansiella anläggningstillgångar 187 900 116 100 Summa anläggningstillgångar 3 159 587 3 077 151 Fordringar hos koncernföretag 7 739 1 932 Kund-/hyresfordringar 804 1 839 Skattefordran 236 – Övriga fordringar 546 506 Skatter M4. Periodens kostnad avseende leasing av tillgångar uppgick till –25 (–120) MSEK.I 2015 års kostnad ingick en förtida terminering av ett leasingkontrakt med 73 MSEK. Personal- och styrelsekostnader M3. Ny! Materiella anläggningstillg Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Finansiella fordringar hos koncernföretag ... Duni Årsredovisning 2018. Rörelseresultat M2.