Löneprognos för 2020: ~28 400 kr God man. God man och förvaltare. Ta kontakt med Försäkringskassan, som beslutar om merkostnadsersättning. Här kan du som god man eller förvaltare läsa om hur reglerna för ditt arvode fungerar. 27 200 kr . En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode, och ersättning för de utlägg som kan hänföras till uppdraget. Vad blir lönen Efter skatt? Storleken på huvudmannens inkomster och tillgångar avgör om han eller hon själv betalar arvode och ersättning eller om kommunen gör det. Vid utmätning eller skuldsanering kan Kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen. Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en God man inom förtroendevalda. Nystartade konsultbolag står ofta inför dilemmat att sätt rätt arvode. Arvode. 1. Den enskildes samtycke krävs. Förvaltare En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Lön God man. Om en person har svårt för att klara av att betala sina räkningar, ha kontakt med myndigheter och liknande kan det bli aktuellt med god man. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom eller henne. Arvode till god man är en kostnad som kan ge rätt till merkostnadsersättning. Ett vanligt scenario är att man räknar på med en viss månadslön och lägger på ca 32% i arbetsgivaravgift och delar med antalet timmar i månaden för att räkna ut arvodet. God man för ensamkommande barn och ungdom. Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll enligt de regler i Föräldrabalken som gäller för förmyndare, gode män och förvaltare. När ett barn kommer till Sverige via Migrationsverkets utredningssluss, utan förmyndare, ska omedelbart efter inskrivning på utredningsslussen eller vid ansökan om uppehållstillstånd vid polismyndigheten, anmälan om god man ske. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. God man för ensamkommande barn. Att ha en god man är frivilligt och bygger på ett samarbete mellan den enskilde och den gode mannen. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Kontakta kronofogden. God man. Du får inte ta ut någon ersättning innan överförmyndaren har tagit beslut i frågan. Överförmyndaren bestämmer arvodet och kostnadsersättningen efter att årsräkningen och redogörelsen granskats.