Inom branschen förskola/skola organiserar Kommunal medlemmar inom förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Rektor är pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal vid förskoleenheten. Av de cirka 2700 förskolebarn som börjar förskoleklass i höst gjorde 97,7 procent ett aktivt val. Tyvärr, inkluderar jag även rektorn för förskolan i dessa barnpassningstankegångar. Vi sätter ditt barn i centrum och arbetar efter en pedagogisk inriktning som ger ditt barn en bred social kompetens som grund inför framtiden. Tidigare har erfarenhet som rektor för förskola eller skola. Verksamheten består av förskolan i Prästgården, förskoleklass och åk 1-6 i skolhuset och Klockargården samt fritidsverksamheten. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar – från förskola till vuxenutbildning. Rektorn har det övergripande ansvaret för att förskolans kvalité och att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. Hur kan vi bli bättre på att förstå varandra när vi har olika språkliga och kulturella bakgrunder? Av dem fick 99,2 procent något av sina önskade val. - … @rektor_linnea Grundskola, Marknadsstyrning, Nedskärningar, NPM, Politik, Reformer, Rektor Lämna en kommentar 26 februari, 2020 26 februari, 2020 10 minuter Kommunernas problem och möjlig lösning Jag har roat mig med att läsa hela kommunutredningen från pärm till pärm. Befattningsbeskrivning Zachariasskolans biträdande rektor (tjänsterektor) - pedagogiskt utvecklingsarbete och värdegrunden Ansvarsområde: Planerar, utvecklar och handleder det pedagogiska arbetet och ingår i ledningsgruppen med det ansvar som förväntas. Huvudmannen, dvs föreningen och dess medlemmar, har det yttersta ansvaret för att förskolan arbetar som det beskrivs i lagen och i den reviderade läroplanen för förskolan. Rektor har ett speciellt ansvar för att informera och vägleda skolledningen, så att man inte fattar beslut som bryter mot lagstiftningen eller i övrigt kolliderar med nationella eller kommunala mål för skolan. Arbetstagarna arbetar inom den kommunala, privata, ideella, kooperativa och religiösa sektorn. Rektor tillsammans med ledamot som ansvarar för personalvård, samråd med personalen, tar beslut i anställningsärenden m.m. Stiftelsen Dunkers förskola och skola är huvudman för verksamheten. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan. Både skolan och förskolan har fått hedersomnämnande från Danderyds kommun under de senaste verksamhetsåren. För att nå detta syfte och verka för att undervisningen håller en hög och jämn kvalitet ska rektor tillsammans med elever och personal arbeta långsiktigt och systematiskt. Enligt olika prognoser kommer att finnas ett stort behov av yrkesgrupperna inom branschen förskola/skola i framtiden. Befattningsbeskrivning Zachariasskolans rektor (tjänsterektor) - ledning, administration och ekonomi Ansvarsområde: Leder och utvecklar Zachariasskolan och är representant för enhetsskolan i Nykarleby, medlem i bildningsavdelningens ledningsgrupp - leder, utvecklar och planerar skolans verksamhet, förvaltning och ekonomi. Välkommen till Fogdemyrens förskola. Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Verktyget är i första hand tänkt för dig som finns i ledningen och pedagogisk personal. Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att undervisningen utvecklas så att alla elever oavsett könstillhörighet ges en undervisning av god kvalitet i en trygg miljö. Tyvärr upplever jag mig vara ensam på min förskola om att vilja arbeta med läroplanen som grund för vår verksamhet och därmed göra klart att det inte är barnpassning vi håller på med. Referensgrupp Kommunal samarbetar med referensgruppen för att ta tillvara gruppens kompetens och yrkeskunskap exempelvis i frågor gällande yrkesutveckling, rätt bemanning, yrkesstatus, utbildningar, arbetsmiljö mm.