Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov av och främja forskning och kunskapsförmedling om barns och ungdomars utbildning och uppväxt i ett samhälle präglat av ökad mångfald men också av ökad social skiktning och utanförskap. Kättinge skola i är den enda i Östergötland som jobbar med Skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling”.

Ett kriterium skulle kunna vara att det finns många nyanlända elever, ett annat att är föräldrarnas utbildningsnivå för vi vet att det spelar stor roll, generellt sett, för vilket stöd eleverna behöver. – Skolverket har tittat på de fördelningsmodeller som finns för att se om det finns någon optimal modell som alla kan använda.

Roberth pratar bland annat om vikten av att ha en planering och en struktur som eleverna känner igen sig i så …

Utmärkelsen stöttar och förbättrar skolans arbete med en hållbar utveckling som ska genomsyra all undervisning i såväl, ekonomi, sociala förhållanden, som miljö. Kolla in UR:s nya program Skola hemma – experterna. Det gör det inte utan det beror på förhållanden i den specifika kommunen.

Likvärdig skola för alla - särskilt för barn och elever med skyddade personuppgifter.

Charlotte Anderberg från Helsingborg berättar på Unikums Nyckelpersonsträff 2019 om hur de … I dagens program delar vår medarbetare Roberth med sig av goda råd om fjärr- och distansundervisning. Nu har Skolverket beslutat hur mycket pengar varje kommun och ansvarig för fristående skola kan begära ut nästa år. … Tillsammans har 288 kommuner och 361 privata huvudmän begärt ut 971 miljoner av den tillgängliga miljarden från Skolverket. För att stötta skolorna i sitt arbete med att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola bidrar staten under 2019 med 3,5 miljarder kronor. Medlen är till för att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i skolan.

De kommande två åren är bidragen tänkta att växa kraftigt, först till 3,5 och sedan till 6 miljarder.