Rätt att teckna nya Aktier / The right to subscribe for new Shares 4.1 Teckning av Aktier med stöd av Teckningsoptioner i serie 2017/2022:1 kan äga rum under perioden från och med den 1 september 2020 till och med den 31 augusti 2022, varvid teckning endast får ske under perioder om vardera tio Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 26 april 2023 upphör att gälla. Totalt emitterades 402 424 teckningsoptioner berättigandes till teckning av samma antal aktier under perioden från och med den 27 april 2020 till och med den 27 april 2021. En (1) BTU kommer att ersättas av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner. En teckningsoption ger innehavaren rätt att vid en förutbestämd period i framtiden teckna sig för nya aktier till ett förutbestämt pris. Därutöver finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram eller instrument utestående i … En emission av teckningsoptioner är ett av flera sätt för ett företag att öka sitt aktiekapital. Sista handelsdag i BTU kommer att vara den 24 maj 2016 och första dag för handel i nya aktier samt teckningsoptioner (serie 2016/2017:1 … Det finns olika motiv för att ge ut teckningsoptioner. registrerad samt uppdaterar tidplanen för omvandling av NeuroVives BTU till aktier och teckningsoptioner. Detta eftersom skuldebrevsinnehavarna samtidigt får rättigheter till nya aktier, vilket kan vara gynnsamt. Aktiebolaget kan exempelvis låna pengar till en lägre ränta än vid ett vanligt lån (gäller i de fall optionerna är knutna till en skuldförbindelse). 4. Gabather kommer efter omvandling av BTU att ha 20 613 091 utestående aktier och 2 355 556 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Avstämningsdag är den 8 januari 2018, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Den maximala utspädningen till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgår till 0,55 procent baserat på antalet aktier i Ambea per dagen för kallelsen till årsstämman samt med antagande om att cirka 22 500 000 aktier kommer emitteras inom ramen för den föreslagna företrädesemissionen. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 26 april 2022 till och med den 26 april 2023. genom emission av teckningsoptioner.