Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Allmänt om Bokföringsnämndens normgivning och K3-reglerna www.farakademi.se Däremot måste ett mindre företag redovisa uppskjuten skatt enligt K3 . Not 14 Markanläggningar och markinventarier. Ett mindre företag kan välja mellan det principbaserade regelverket K3 och det regelbaserade K2. Kunderna finns framför allt inom verkstads- och byggindustrin i Sverige, Finland och Baltikum, där … Detta innebär exempelvis att komponentavskrivning fortfarande gäller och uppskjuten skatt måste redovisas för samtliga företag som väljer att tillämpar K3, oavsett om de är större eller mindre. Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag. Det betyder t ex att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt. Ett årsbokslut ska innehålla resultaträkning Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Vi anser att uppdelningen i K2 är lämplig att följa även i K3. Uppskjuten skatt. I K3 finns ingen motsvarande vägledning. En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster. Bara namnet i sig osar försening. Reglerna tar upp hur årsbokslut ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. Värderingsreglerna är dock de samma för större och mindre företag i K3. I vissa länder utgår inkomstskatt inte på redovisad vinst utan på betald eller beslutad utdelning. Om företag vill fortsätta göra som gjort tidigare måste det gå över till K3 och därmed också börja redovisa uppskjuten skatt på mellanskillnaden (den temporära skillnaden). i en kapitalförsäkring schablonbeskattas. En uppskjuten skattefordran är en tillgång i form av lägre skatt i framtiden på grund av skattemässiga avdrag mot framtida skattemässiga vinster. Ett mindre företag som tillämpar K3 kan utnyttja lättnadsreglerna i ÅRL och t.ex. Koncernmässig goodwill skall skrivas av systematiskt över nyttjandeperioden men inte över en längre period än 10 år enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation. Hur ska en oreglerad fråga lösas? Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar. Uppskjuten skatt Valfritt för mindre bolag att lämna upplysningen, se 5 kap 36 § ÅRL. Upplysning ska lämnas om väsentliga temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag och andra outnyttjade skatteavdrag, inklusive belopp som påverkar den uppskjutna skattefordran eller uppskjutna skatteskulden, se p. 29.35. Inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt. Detta anses inte nödvändigt eftersom avkastning etc. K3 is the main regulation, but smaller companies, which do not meet the limit values for being classified as a larger company, can choose to apply K2 for their accounting (BFN 2017d). Någon uppskjuten skatteskuld Någon uppskjuten skatteskuld avseende koncernmässig goodwill skall inte redovisas enligt bokföringsnämndens K3-rekommendation. Not 16 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation. Till skillnad från K2 kräver användandet av K3 att uppskjuten skatt och aktierelaterade ersättningar redovisas, med undantag för juridisk person. Det faktum att K2 förbjuder redovisning av uppskjuten skatt hindrar inte företagen att tillämpa reglerna om avsättning till periodiseringsfond och de skattemässiga reglerna om räkenskapsenlig avskrivning av inventarier. 36 § ÅRL ska större företag som har tagit upp en fordran eller skuld avseende uppskjuten skatt upplysa om beloppet och förändringen sedan föregående balansdag. Några som endast kan utnyttjas i K3 är exempelvis komponentindelning, aktivering av utvecklingsutgifter och redovisning av uppskjuten skatt. Klassificering Det leder till att företag som gjort uppskrivningar på fastigheter och redovisat uppskjuten skatt på dessa kommer att få en förstärkning av det egna Det faktum att K2 förbjuder redovisning av uppskjuten skatt hindrar inte företagen att tillämpa reglerna om avsättning till periodiseringsfond och de skattemässiga reglerna om räkenskapsenlig avskrivning av inventarier. inte upprätta en kassaflödesanalys. Då aktuell och uppskjuten skatt ska redovisas till skattesatsen för ej utdelade vinstmedel, redovisas i dessa fall inga uppskjutna FAR:s tidning för fri och obunden debatt 10 december, 2018 Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt. Nej, det är inte tillåtet att boka upp uppskjuten skatt i K2. En av de frågor som användare av K2 har frågat BFN är om det är ursprunglig eller förvärvad prestanda som är utgångspunkten vid bedömning av om en utgift kan … Värderingsreglerna är dock de samma för större och mindre företag i K3. I K3 finns Detta innebär exempelvis att komponentavskrivning fortfarande gäller och uppskjuten skatt måste redovisas för samtliga företag som väljer att tillämpar K3, oavsett om de är större eller mindre. ”Jag gör det sen, den är uppskjuten”. Uppskjuten skatt är enligt K3 punkt 29.11 inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Det finns skillnader mellan redovisnings- och värderingsreglerna i K2 och K3.