En detaljplan ska göras när ett byggprojekt planeras eller när det ska göras förändringar i redan bebyggda områden. När kommunen vill förändra ett områdes mark- eller vattenanvändning görs det genom en ny detaljplan. Kommunen har ett så kallat planmonopol och … Den reglerar också enstaka byggnader som påverkar omgivningen. Den styr hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, gata eller park), byggnadsstorlek, byggnadshöjd och avstånd från byggnad till tomtgräns med mera. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och hur det ser ut på platsen. Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. En detaljplan är ofta det första steget som tas när något ska byggas. Det finns olika orsaker som avgör om kommunen måste göra en detaljplan innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. När behövs en detaljplan tas fram? Anmälan ska även göras när föryngringsavverkning sker på grund av att skogen skadats. I Plan- och bygglagen finns regler om när en detaljplan ska göras. En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller större områden. ska använda sig utav äldre bestämmelser , om planen är ”påbörjad” innan 1 januari 2015. Eftersom det enligt oss författare finns oklarheter om när en detaljplan är ”påbörjad”, Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i normala fall om och när en detaljplan ska upprättas. Det är bara kommunen som kan göra en detaljplan. En detaljplan kan göras antingen genom normalt eller enkelt planförfarande. I Plan- och bygglagen finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse. Kommunen ska då ge besked inom fyra månader om ett planarbete kommer att påbörjas eller inte. Till Bygga och bo. Det är kommunen som avgör när och var detaljplan ska göras. Gällande detaljplaner. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Utökat förfarande. när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön eller när befintlig bebyggelse ska bevaras. Nämnden för samhällsplanering beslutar i normala fall om och när en detaljplan ska upprättas. Det finns olika orsaker som avgör om kommunen måste göra en detaljplan innan byggnadsnämnden kan ge bygglov. Röjning, gallring och blädning som främjar skogens utveckling behöver däremot inte anmälas. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse. När krävs en detaljplan? kommunen som avgör när och var detaljplan ska göras. Plan- och bygglagen (PBL) styr vad en detaljplan ska innehålla och på … En detaljplan ska utformas så att det tydligt framgår hur planen reglerar miljön men får inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet. Ett planbesked är ett beslut som anger att en detaljplaneprocess ska startas. Ansökan om planprövning ska även göras om det finns en gällande detaljplan men den tänkta verksamheten inte stämmer med denna plan. En detaljplan reglerar vad som får och inte får göras inom ett mark- eller vattenområde. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut. En detaljplan reglerar bebyggelse och hur den är utformad. Innan framtagande av en detaljplan kan påbörjas krävs ett positivt planbesked. Vilken lagstiftning som ska användas är beroende av när detaljplanen är ”påbörjad”. En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning påverkar omgivningen mycket. En detaljplan är — till skillnad mot en översiktsplan — bindande tills den ändras. Det innebär att de blir gällande. Enkelt planförfarande kan användas när planförslaget är av begränsad betydelse, saknar allmänt intresse och är förenligt med översiktsplanen. När ett standardförfarande inte kan tillämpas ska man använda ett utökat förfarande. Detaljplaner genomgår en process innan de vinner laga kraft. En detaljplan ska även göras för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.