Enligt skollagen ska förskolan och förskoleklassen medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det innebär att regioner ska: Grundskydd som gäller samtliga nationella minoriteter. Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Norrköpings kommun 2016-2018. Det innebär att regioner ska: Grundskydd som gäller samtliga nationella minoriteter. Det här gäller utanför förvaltningsområdena. Den nya lagstiftningen om att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete gäller till exempel alla kommuner och regioner. Ett led i arbetet med att främja de nationella minoritetsspråkens bevarande kan även vara att arbeta medvetet med konsekvensanalyser. Samhället har ett särskilt ansvar för de nationella m inoriteterna Rättigheterna för minoriteterna stärks i januari 2019 Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetsarbete. Nationella minoriteter - rättigheter i förskola och skola Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter. Samhället har ett särskilt ansvar för de nationella m inoriteterna Rättigheterna för minoriteterna stärks i januari 2019 Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen gäller i hela landet för samtliga kommuner, landsting och statliga myndigheter, och omfattar samtliga nationella minoriteter. I december 2019 antog kommunfullmäktige dokumentet Riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Nynäshamns kommun. 5 b § Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Från och med 1 januari, 2019 trädde en förstärkning av lagen om nationella minoriteter i kraft. Kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt arbete med minoritetsspråk. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 1 januari 2010 och ger Sveriges nationella minoriteter laglig rätt till information, skydd av kultur och språk samt delaktighet och inflytande. Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Kultur - och fritidsförvaltningen Hans Raab MÅL OCH RIKTLINJER Utgångsläge Sveriges nationella minoriteter är sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar och deras erkända minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. och landsting skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, se 5 b § nedan. Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete. 2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen. Kommunerna och regionerna är t.ex. Sedan 1 januari 2019 ska varje kommun i Sverige enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. KS 2016/0106-5 . I Sverige finns fem nationella minoriteter. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Östhammars kommun är enligt lag Riktlinjer kan utfärdas i många olika former, till exempel som praktiska riktlinjer från Europeiska kommissionen med bästa metoder för att förebygga risker, rekommendationer från rådet, meddelanden från Europeiska kommissionen, överenskommelser mellan EU:s arbetsmarknadsparter och så vidare.Riktlinjer efter ämneRamdirektivet om arbetsmiljö Dessa ska på begäran kunna lämnas ut till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är exempel skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndig-het som har uppföljningsansvar för lagen. Ljusdals kommun har ännu inte antagit sådana mål och riktlinjer men en översyn är påbörjad. Heby kommun har ännu inte antagit sådana mål och riktlinjer … Lag (2018:1367). Riksdagen behandlar dessa förslag i juni 2018 med ett föreslaget ikraftträdande 1 januari 2019. I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras språk och kultur är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken skyddas av Lagen om minoriteter och minoritetsspråk, Skollagen, Språklagen samt Socialtjänstlagen, allt för att stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande.