Vid onsdagens kommunstyrelsesammanträde fanns ett brett yrkande från flera partier inom kommunstyrelsen: V, MP, M, L, C och KD. Med 23 röster mot Socialdemokraternas 17 tar Alliansen över efter 24 år av socialdemokratiskt styre. Vi arbetar med att skapa en hållbar och tillgänglig stad för göteborgare och besökare till staden genom att ligga i framkant med utveckling av innovativa mobilitetslösningar. Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2) Färdplan Älvstaden version 2019 Till Göteborgs kommunfullmäktige . Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Josefson Axel M: Ledamot och ordförande 1 Bernmar Kommunstyrelsen mandatperioden 2019-2022 De politiska partierna i Göteborgs kommunstyrelse är …

Förslag från kommunfullmäktiges presidium angående budget för stadsrevisionen år 2019 samt flerårsplaner för åren 2020-2021 biläggs. Alliansens budget röstades igenom under kommunfullmäktige i Göteborg. I Göteborgs Stads budget för 2019 fick kommunstyrelsen i uppdrag att se över kommunens regler med syftet att förenkla och förbättra för företag. Göteborgs Stads kommunstyrelse består av 13 ledamöter och 5 ersättare, valda av kommunfullmäktige. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till stadens verksamheter och tjänster.

Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 i enlighet med bilaga 5 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antas och genomförandet sker i den takt som nämnder och styrelser bedömer möjligt. Kommunstyrelsens förslag . Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, snabbprotokoll 3(15) Kommunstyrelsen 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 6. Göteborgs Stad tycker att man skulle kunna utreda om styrningen kan stärkas till exempel utreda för- och nackdelar med obligatorisk hållbarhetsredovisning. Boktugg har tidigare berättat om den skrivelse som en rad litterära organisationer och institutioner i Göteborg skickat in. Samtliga ledamöter och ersätare i kommunstyrelsen är politiker på heltid och har sina arbetsplatser i … 2019 … goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg. Göteborg Två grundskolelärare, en pensionerad operasångerska och en zumbainstruktör. Parkering Göteborg - En del av Göteborgs Stad. Det är några av Göteborgs nya toppolitiker när mer än en tredjedel av kommunstyrelsen byts ut. Kommunstyrelsen lägger fram förslag till fastställande av stadens budget för år 2019 samt flerårsplaner för 2020-2021 inklusive taxor och avgifter. Här redovisas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt valda ledamöter och ersättare i stadens nämnder, bolag, stiftelser m m. 1075/19 Årsrapport 2018 och översyn av riktlinjerna för kommunal subvention till trygghetsboende samt förslag på ny målbild för perioden 2019–2022 Beslut Bifall till stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 8 mars 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Översynen ska bland annat belysa regeltolkningar och uttag av avgifter i tillsynsverksamheter, och regler för byggande och marktilldelningar.
Trängselskatt används för att minska trängseln och bidrar även till att finansiera satsningar på infrastrukturen i Göteborg. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och berörda Trängselskatt tas ut på bestämda tider för fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg. Översikt; Förtroendevalda Göteborgs Stad. Göteborgs Stads Parkering är ett parkeringsbolag som ägs av Göteborgs Stad. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa tillhörande reglemente.

Kommunstyrelsen i Göteborg består av 18 kommunalråd, varav 5 är ersättare. Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2) Möjligheter till distansmöten för nämnder, utskott och styrelser Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Yrkande från S, V och MP den 27 februari 2019 med förslag till beslut av kommunstyrelsen för egen del har bifallits.