SLU har fyra fakulteter med 36 institutioner och liknande enheter, vilka här listas alfabetiskt. 2/2 . Fakulteten för skogsvetenskap / Om fakulteten / Organisation; Nämnder, kommittéer och utskott. 50 miljoner till skogsforskning Forskningsrådet Formas delar ut närmare 50 miljoner kronor till forskare vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. Våra skogsutbildningar är unika, endast vid SLU kan du läsa till jägmästare och skogsmästare. Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala En analysmetod för att optimera skotning mot minimerad körsträcka och minimerad påverkan på mark och vatten A method to optimize forwarding towards minimized driving distance and minimized effect on … Samråden dokumenteras med minnesanteckningar som tillställs fakultetens forskningssekreterare. En del av institutionerna tillhör två fakulteter. 50 miljoner till skogsforskning Forskningsrådet Formas delar ut närmare 50 miljoner kronor till forskare vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. Kontakt. Frågor: Senast ändrad: 16 oktober 2019. Instruktion för årliga samråd inom närliggande ämnesområden vid fakulteten för skogsvetenskap . Dela. 3. Den har sitt huvudsäte i Umeå men bedriver verksamhet över hela landet. Planens inledande avsnitt redogör för SLU:s universitetsgemensamma visioner, utgångpunkter och mål, såväl som målbilder och utgångpunkter för fakulteten för skogsvetenskap inom området lika villkor. Föreläsningarna sänds även via SLU Play. Lyssna. 76/19 2019-10-29 Regeringsuppdrag att revidera svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå för perioden 2021-2025 att utse institutionen för mark och miljö som ansvarig Den 24 mars hålls två docentföreläsningar vid SLU i Umeå. Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV) Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) Fakulteten för skogsvetenskap (S) Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) Skriv ut. Uppdrag för respektive nämnd, kommitté och utskott (pdf, öppnas i nytt fönster) ... SLU Fakulteten för skogsvetenskap… Dessutom finns det centrumbildningar som är gemensamma för flera fakulteter.
Studentwebben - Information och service för studenter på SLU Student web - Information and service for students at SLU Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap; Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap; Fakulteten för skogsvetenskap

fornamn.efternamn@slu.se Fakulteten för skogsvetenskap Dekanen BESLUTSLISTA P 76-82 2019. Nämnder. Landets enda utbildningar för jägmästare och skogsmästare ges vid fakulteten. Detta sker genom forskning, utbildning ... SLU som helhet, och fakulteten för skog sveten-skap i synnerhet, spelar en nyckelroll i att för medla kunskap och kompetens för Industriforskningsinstituten ska stärkas och regeringen kommer att fördela nya medel utifrån lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som får samma vikt som publiceringar och citeringar samt externa medel. Årligen samla nyckelforskare från respektive institution till ett bredare samråd (normalt ett heldagsmöte). 16 november 2017 Länder i Barentsregionen samverkar i Umeå om skogens framtid Skogen spelar en viktig roll för övergången till ett biobaserat samhälle för länderna runt Barents hav. Medarbetarwebben Information och service för medarbetare på SLU Fakulteten för skogsvetenskap är centrum för högre utbildning och forskning inom skogssektorn i Sverige. Detta är ett en anledning för fakulteten för skogsvetenskap, SLU, att aktivt verka för ökad jämställdhet. Därefter följer en beskrivning av ansvarsfördelning och organisation för …
Stiftelsen har till uppgift att stödja vetenskaplig forskning rörande skogens föryngring i Sverige. 16 november 2017 Länder i Barentsregionen samverkar i Umeå om skogens framtid Skogen spelar en viktig roll för övergången till ett biobaserat samhälle för länderna runt Barents hav. Föreläsningarna sänds även via SLU Play. Bidrag beviljas endast forskare verksamma vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU. Bidragets storlek beror på den avkastning som stiftelsen har på sina tillgångar. På grund av COVID-19 rekommenderas att ni följer föreläsningarna via webben. Fakulteten för skogsvetenskap är världsledande inom skogsforskning. På grund av COVID-19 rekommenderas att ni följer föreläsningarna via webben. Beslutspunkt Datum Ärende SLU ID: SLU.sfak. Universitetet har även en omfattande samverkan med externa parter i olika centrumbildningar. På grund av COVID-19 rekommenderas att ni följer föreläsningarna via webben. Den 24 mars hålls två docentföreläsningar vid SLU i Umeå. Detta bör sannolikt gynna SLU i allmänhet och fakulteten för skogsvetenskap i … 2. Fakulteten för skogsvetenskap utvecklar kunskapen om skogsekosystemen och människans hållbara nyttjande av dessa. Föreläsningarna sänds även via SLU Play.