EU-domstolen har uttalat att bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och att det är den som åberopar undantaget som ska visa på omständigheter som gör undantaget tillämpligt. I detta faktablad beskrivs den behörighet som tillkommer Europeiska unionens domstol. Den som väcker denna typ av talan begär ogiltigförklaring av en rättsakt som antagits av en institution, ett organ eller en organisation i Europeiska unionen. Judiciellt (FEUF art. Ogiltighetsförklaring. 260); EU-domstolen avgör genom dom. Ogiltighetstalan är en form av talan som kan väckas i Europeiska unionens domstol. Vid direktupphandling över direktupphandlingsgränsen görs ett undantag från lagens krav på annonsering och öppen konkurrens. Om ett medlemsland inte rättar sig efter en dom från domstolen kan både standardbelopp och vite dömas ut. Indrag av medlemsstats rösträtt i värsta fall Vad innebär direkt ogiltighetstalan? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar du behöver för att klara dina tentor med bättre betyg