Inom den privata hälso- och sjukvården är patientjournalen inte allmän handling, men det finns särskilda bestämmelser om tystnadsplikt. En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet att inte lämna ut en handling. Däremot tyckte JO att en enskild borde ha rätt att begära utdrag ur handboken på samma sätt som man inom statlig sektor har rätt att mot avgift få kopior av lagar och förordningar i svensk författningssamling. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen ; Handlingen ska … En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Beslutet överklagas normalt till kammarrätt. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. en statlig myndighet eller en kommun. Allmän handling: Först måste jag redogöra för om det kan klassas som en allmän handling, det är enbart allmänna handlingar som eventuellt kan krävas att de ska lämnas ut. Det sista kriteriet kan också anses uppfyllt då det är socialtjänsten som har gjort en utredning och därigenom har de upprättat handlingen. Om begäran om allmän handling kom in via e-post väljer myndigheten själv om handlingen ska lämnas ut elektroniskt eller på papper via pappers post. begreppet ”allmän handling”, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. En handling utgörs vanligen av ett pappersdokument men kan även vara en informationsbärare såsom e-post, elektroniska dokument med mera. Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. Under olika avsnitt behandlas bl.a. Definitionen av begreppet handling anges i 2 kap. En handling blir inkommen i samma stund som den anländer till kommunen. Det ska prövas på vanligt sätt; är det en allmän handling och det inte finns någon sekretess för uppgifterna, då ska det lämnas ut i enlighet med Offentlighetsprincipen. En förvaltningshandbok vid socialtjänsten i Stockholms stad omfattades av biblioteksundantaget, enligt JO, och var därmed inte en allmän handling. Vid sekretessprövningen har socialnämnden lagt stor vikt vid barnper-spektivet. 15 § Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Kriterier för en allmän handling. Det betyder att en sekretessprövning behöver göras innan uppgifter kan lämnas ut. När är en handling inkommen? Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras. I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. En handling är allmän även om den är ställd personligen till en enskild tjänsteman eller förtroendevald förutsatt att den rör kommunens verksamhet. av socialtjänsten i Ljungby eller inte. I den offentliga hälso- och sjukvården är en patientjournal en allmän handling. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3. Hur handlingar ska lämnas ut Ska en handling lämnas ut ska uppgifterna lämnas ut som en … begreppet ”allmän handling”, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Man har rätt att vara anonym när man begär ut en allmän handling/uppgift ur allmän handling, tryckfrihetsförordningen 2 kap 14 §.