Normalt kan du dra av moms på de inköp du gör till ditt företag. Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015; Handledningar. AGB kan inte heller betalas ut om du utan godtagbart skäl avböjer erbjudande om återanställning av skäl som lett eller skulle ha lett till avstängning av ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring. Köpa varor eller tjänster till ditt företag. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag. Här kan du läsa mer om hur det går till och vilka undantag som finns. Vidare måste momsreglerna kontrolleras noggrant vid köparens förvärv av inkråm och tillgångar. Resultatutvecklingen är ändå alltid i fokus för intresset liksom tillgångarna i företaget eller substansen, i princip skillnaden mellan tillgångar och skulder. En mall för enklare former av aktieöverlåtelse finner Du via följande länk: Mall – Aktieöverlåtelseavtal. Med detta material hoppas vi kunna ge såväl nya som etablerade företagare en kort sammanfattning av ämnet Du har normalt inte rätt till AGB-ersättning om du haft rätt att låta din anställning övergå till det förvärvande företaget men tackat nej – och till följd av detta blir uppsagd av det överlå- Vid företagsköp, överlåtelse av verksamhet och liknande ska det övertagande företaget i princip också överta all personal. ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP. Vid företagsköp, överlåtelse av verksamhet och liknande ska det övertagande företaget i princip också överta all personal. Bilaga 2 Checklistor för avtal . Article 14 Independent personal services. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se . Förvärv av aktier i dotterbolag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till Mats Larsson, Almi Gotland Med detta material hoppas vi kunna ge såväl nya som etablerade företagare en kort sammanfattning av ämnet Särskilda regler gäller vid förvärv av fastigheter, övertagande av ”pensionsutfästelse” och möjlighet till kvittning av finansieringskostnader mot intäkter i den förvärvade verksamheten kan erhållas. Värdet av ett företag är beroende av parternas uppfattning. Article 15 Income from employment. Du har normalt inte rätt till AGB-ersättning om du haft rätt att låta din anställning övergå till det förvärvande företaget men tackat nej – och till följd av detta blir uppsagd av … Det andra alternativet – inkråmsöverlåtelse – innebär att man endast köper verksamheten (eller del av verksamheten) i form av tillgångar som t ex inventarier, lager, kundregister, varumärke, personal… Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp Bilaga 1 Personliga motiv . Vid bedömning av resultat behöver justeringar ofta göras så att kostnaderna är relevanta och marknadsmässiga. Vid företagsköp, överlåtelse av verksamhet och liknande ska det övertagande företaget i princip också överta all personal.