Här hittar du gällande detaljplaner i Nykvarns kommun. Mer information om detaljplaner hittar … Stora delar av informationen i kommunens webbkarta är publicerad som öppna data och lyder under en Creative Commons CC-0 licens. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Gällande detaljplaner. Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Gällande detaljplaner Om du undrar om det finns en gällande detaljplan där du bor kan du kontakta kommunens servicecenter. Här hittar du detaljplaner som vunnit laga kraft och gällande områdes­bestämmelser.Gällande fördjupningar av översiktsplanen, planprogram & utvecklingsförslag.
Box 30000. Org.nr: 212000-1967. Gällande detaljplaner & områdesbestämmelser. I detaljplanen kan du se vilka bestämmelser som gäller för din fastighet, vilket kan vara bra att veta i samband med en bygglovansökan. 70135 Örebro. Detaljplanerna är uppdelade i 6 större områden, klicka på en rad nedan för att komma till de gällande detaljplanerna. I Örebro kommun finns totalt ca 3 000 gällande detaljplaner från 1900-talets början och framåt.

Det innebär att information som … Det är framförallt områden i kommunens tätorter och vissa särskilda byggnader och verksamheter som omfattas av detaljplaner. ... Örebro kommun.
Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden.