Ett copyrightmärke i anslutning till ett verk skapar ett antagande att verket är skyddat av upphovsrätt. Att det inte finns copyrightmärke i anslutning till bilden betyder inte att bilden fritt får användas. SvJT 2014 Användning av upphovsrättsligt skyddat material… 861 Det finns vid sidan om det s.k. Det mesta material som läggs ut på Wikipedia skyddas enligt Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk av upphovsrätt, och är formellt licensierad till allmänheten genom en eller flera fria licenser. Läs anvisningarna för varje form noga för att avgöra vilken formen är bäst för dig att använda. Om det inte finns några villkor för upphovsrätten i avtalen kan arbetsgivaren dock få rätt att nyttja verken om dessa tillkommit inom ramen för anställningen enligt den s.k. Detta gäller dock inte generellt för verk som lärare skapat, enligt det upphovsrättsliga lärarundantaget. Vilken fri användning finns det enligt upphovsrätten? För att få använda bilden måste du först avtala med fotografen kring de ekonomiska rättigheterna. Att du och din kompis syns på bilden ger er inte någon del av upphovsrätten och därmed inte rätten att publicera bilden eller att sprida den. Upphovsmannen har upplåtit sitt verk till fri användning genom att avsäga sig sin upphovsrätt i den mån det är möjligt. Ladda. Vilka rättigheter har upphovsmannen till det som hen har skapat? Jämför gärna med avsnittet Referera med mera. Det beror istället på vilken typ av verk det gäller och hur namnet brukar anges vid viss användning. Att det inte finns copyrightmärke i anslutning till bilden betyder inte att bilden fritt får användas. Det är dock värt att observera att det finns material på nätet som olovligt delats under en CC-licens. Det beror på vilken typ av verk det gäller och hur namn brukar anges för sådana verk. Licenserna som Wikipedia använder tillåter fri användning av innehållet i samma betydelse som fri programvara är fri. Bakgrund. Den ideella delen av upphovsrätten innebär att upphovsmannen för det första har rätt att bli namngiven i anslutning till sitt verk. Vad krävs för att du ska få använda material som är skyddat av upphovsrätten? 67 Dessa bestämmelser kommer inte att beröras här. Hur länge gäller upphovsrätten för något som du har skapat? Den ideella upphovsrätten innebär också att ett verk inte får ändras, beskäras, manipuleras eller utnyttjas så att det kränker upphovspersonen. Välja vilka bildar till användning beror delvis på din inkomst, civilstånd och specificerade avdrag. Det gör du bland annat genom att i sin text hänvisa till och med egna ord berätta om vad andra har skrivit (parafrasera) – och därmed visar du att du tagit reda på vilken kunskap som finns om ämnet. Århuskonventionen. Huvudregeln inom upphovsrätt är att den som skapar ett verk har upphovsrätten till det. Ett copyrightmärke i anslutning till ett verk skapar ett antagande att verket är skyddat av upphovsrätt. Några enhetliga regler för namnangivelse av upphovsmannen finns däremot inte. Vad krävs för att något ska skyddas av upphovsrätten? tumregeln (se exv AD 2002 nr 87). Det är bara fotografen, den som trycker på knappen, som gör det. Dessa rättighetshavare kan bidra till Commons för att främja idealet av en fri kultur och det fortsatta produktionen av kreativa, kulturella och vetenskapliga verk, eller för att deras Verk ska bli erkänt eller få större spridning delvis genom andra människors användning och ansträngning. Det är inte märket som skapar upphovsrätten. Det är inte märket som skapar upphovsrätten. För verk som skapats inom ramen för ett anställningsförhållande har dock en princip vuxit fram, enligt vilken arbetsgivaren får upphovsrätt till den anställdes verk, om sambandet mellan verket och anställningen är tillräckligt starkt. INSPIRE-direktivet ytterligare be stämmelser om tillgång till miljöinformation i direktiv 2003/4/EG 66 och i den s.k. 3 Lektionsdel 3: Ytterligare information om CC-licenssymbolerna och om användning av CC-licensen: www.creativecommons.se. Det finns fem typer av Form 1040, i mars 2011. Regler för exakt hur namnangivelsen ska ske finns inte.