Skolans svåra uppgift är att sät ta in “Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” Få syn på språket I mitt förra blogginlägg Svenska språket – i alla ämnen skrev jag om det viktiga ansvaret att utveckla elevernas språk och att detta inte bara vilar på ämnet svenska utan på alla ämnen. Ordning, förhör och betyg blev viktiga honnörsord i den nya institutionen. Då kan eleverna ha en dålig källa, bara de motiverar varför. Så kan ni arbeta med skolans värdegrund. Men privat är Gizem Erdogan en person som ser ljust på livet. Elevernas engagemang för skolan är stort. Men frågan om varför de använt just de källorna bör också finnas med. Men eleverna upplever att de inte alltid blir lyssnade på. Bedömningen i skolan ska dock vara ett verktyg som gynnar eleverna. Det finns många ämnen i skolan som är viktiga och det kan ibland kännas svårt för eleverna att veta var de ska lägga sitt fokus.

Betoningen på kristendomskunskap och katekesläsning var framträdande den första perioden. Som skådis tvingas man sätta sig in i många svåra situationer. Men det räcker inte. Skolan ska också ha som mål att varje elev visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan. Att alla elever lämnar skolan med godkända betyg är viktigt och nödvändigt. Om vi blir kunnigare, effektivare och presterar alltmer, men på vägen genom utbildningssystemet tappar respekten för mänskliga värden har skolan trots allt misslyckats. och aktuellt i skolan för läraren och eleven.

I den statliga utredningen Samling för skolan… Från förtryckt IS-hustru till polis i ett samhälle i kris. Exempel på detta är de stereotypa uppfattningar som präglar ämnen som språk- och konstnärliga ämnen som betraktas som ”kvinnliga ämnen”. Enligt eleverna är ett kännetecken för bra lärare att de bryr sig om eleverna både som elever och personer. Barnens världsbild skulle öppnas med nya medborgarämnen som geografi, historia och gymnastik, men fortfarande stod skolan under sträng kyrklig och formell ledning. Det räcker inte att berätta om de fyra källkritiska kriterierna och få eleverna att göra en källkritisk analys, utan vi måste också få dem att göra den sista, viktiga reflektionen. Det är viktigt för mig som blivande lärare att få utveckla mina kunskaper om bedömning och betyg i skolan. Dessa uppfattningar kan i sin tur leda till negativa förväntningar i relation till pojkarnas prestationer i dessa ämnen. Betyget har en stor betydelse både för eleven som blir bedömd och per i alla ämnen.