PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-08-22 2 (13) § 102 Informationsmöte Boris Preijde, Gerd Jansson, Kenneth Larsson, Lennart Gabre, Jan G Nilsson och Thomas Gustafsson (Förtroendevalda revisorer) samt Ola Sabel och Olof Fredholm (Biträden) från andra Revisionsgruppen deltar vid nämndens möte och delger information som avser Revisionsgruppens och nämndens uppdrag. Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kr till att utreda hur framtida exploateringar i området Sågviken, Hillared, kommer att påverka befintligt avloppsnät. möjligheten för unga att få in en första fot på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen för att få en beskrivning av den totala kostnadsbilden nu och på längre sikt, samt att planprogrammets syfte ska beaktas. KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2019-10-09 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 205 Anställning av ekonomi- och utvecklingschef Dnr 2019-000521 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att anställa Boris Blumenfeldt som ekonomi- och utvecklingschef i Svedala kommun. VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling. Protokoll 2019-03-25 Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 6 (43) § 28 Val av ledamot i funktionshinderrådet Diarienummer: KSF-2019-001-102 Beslut Välja Johan Björkman (M) till ledamot i funktionshinderrådet Sammanfattning Kommunstyrelsen ska välja en ledamot samt utse en ordförande till funktionshinderrådet. Diarienummer: KSF-2018-126 . kommun som genomförde detta ifjol. Att Borås inför. Justering ska ske på Medborgarhuset den 9 januari 2019. Utdragsbestyrkande § 1 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen Kommunstyrelsen utser Katja Larsson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region. 2. och i brist på kontakter är praktiken många gånger. Borås hjälp med en sådan satsning bör man kontakta Nynäshamns. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-07 Beslutsida 1 av 1 Justerandes sign. § 103 … ___ Beslut . I brist på arbetslivserfarenhet. Protokoll 2020-01-27 Kommunstyrelsen § 6 Tilläggsanslag - Planprogram för Sågviken, Hillared. apu på gymnasiet där det idag inte finns. Medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedda investeringar.