Hur mycket pengar får nyanlända personer som fått asyl? Vem får asyl i Sverige? Hur ser fördelningen ut mellan könen bland de som invandrar? En person med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut har i regel fyra veckor på sig att lämna Sverige. Hur många utvisades 2018? Många väljer att stanna i landet och leva som papperslösa, men det finns samtidigt en grupp utvisade personer som av rent praktiska skäl inte går att utvisa. Har ensamkommande barn rätt till … Hur många asylsökande kommer till Sverige varje vecka?