Statistiken om försöjningshinder är utgiven av Socialstyrelsen. ekonomiskt bistånd. Arbetet med detta startade med en förstudie om möjlighet- Arbetet med detta startade med en förstudie om möjlighet- erna att genomföra denna utökning, vilket redovisades i en rapport mars 2007. – Vi ligger på 0,9 procent och passerar därmed Danderyd som var bäst förra året, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i socialnämnden, i ett pressmeddelande. I vissa fall kan socialtjänsten bevilja tillfälligt, reducerat ekonomiskt bistånd för att den sökande ska kunna reda upp en akut situation. 20 år och äldre: 2 234 personer. Det är en minskning med drygt fyra procent jämfört med 2017. Det är en minskning med drygt fyra procent jämfört med 2017. Årsstatistik över ekonomiskt bistånd ger en god bild över utbetalda belopp, antal biståndsmottagare och biståndshushåll, orsaker till försörjningshinder samt ändamål med utbetalat bistånd. Statistik om försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2017 Det visar statistik från Socialstyrelsen. Totalt betalade kommunerna ut 10,7 miljarder kronor under 2017. 2. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd var ungefär lika många som under de senaste två åren. Bland inrikesfödda biståndsmottagare 2013 var de flesta 20-24 år. Indikatorerna baseras på Socialstyrelsens årsstatistik från registret över ekonomiskt bistånd 2018. Det är en minskning med drygt en procent jämfört med 2016. Quick search. Nya resultat av indikatorer som baseras på registerdata belyser omfattningen av ekonomiskt bistånd. Handlagda brott. Statistik visar att drygt 214 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2017. Under 2018 fick knappt 237 000 vuxna personer ekonomiskt bistånd. Det vanligast förekommande försörjningshindret var arbetslöshet. Total betalde kommunerna ut … Det motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Det finns dock en grupp som glider in och ut ur ekonomiskt bistånd … Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011). Personer med ekonomiskt bistånd 2017-12-31, Källa: SCB Inkopak I EKON B1. Denna biståndsgrund förutsätter en individuell bedömning i varje enskilt fall. 2017-02-01 Diarienr IFN 2016/00711- 8.2.2 Kopia till Individ- och familjenämnden Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Individ- och familjenämnden godkänner förvaltningens rapport och lägger den till handlingarna. HFD 2017:51. 65 år och äldre: 398 personer Majoriteten (84 %) av de handlagda brotten anmäldes samma år som de handlades, medan 13 procent anmäldes året innan. Ekonomiskt bistånd – årsstatistik är en årlig rapport som bland annat redovisar utbetalda belopp, antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Andelen av den totala befolkningen som tog emot bistånd 2013 var ungefär 3 procent.