Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Som säkerhetssamordnare utarbetar du planer för säkerhetsarbetet efter de direktiv och föreskrifter som finns utfärdade av staten. Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Planering, utbildning eller övning för krisstödsverksamheten (POSOM), som syftar till att stärka kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser. 4. Vanliga säkerhetsområden kan vara riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, miljösäkerhet och brandsäkerhet. Regler för beredskapstjänst. Som beredskaps- och säkerhetssamordnare arbetar du strategiskt och har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla kommunens beredskaps- och säkerhetsarbete. Utbildningen ger dig en bra grund för att både förstå problematik och kunna koordinera inom de tre områdena säkerhet, trygghet och evenemang. Det finns ofta en tidsram inom vilken du ska infinna dig när du blivit kontaktad. Tjänsten som beredskap- och säkerhetssamordnare med lokalsamordning är en nyinrättad tjänst som kommer att tillhöra kansliavdelningen. Utbildning och övning av frivilliga som utgör en del av den kommunala krisberedskapen. 44K likes. Regler om beredskap och ersättning för beredskap finns vanligtvis i ditt kollektivavtal . Kansliavdelningen består av en chef och sju medarbetare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Du samordnar kommunens arbetsuppgifter enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Utbildning och övning av tjänsteman i beredskap. Se nedan vad som gäller för just denna utbildning. SlåLarm - visselblåsarfunktion - enkel tjänst för anonym anmälan; Se till att ditt företag har den kompetens som krävs - anslut till Utbildningsavdelningen Utbildningen är uppdelad i fyra huvudblock: ett allmänt teoretiskt grundblock och tre specialiserade …